Privacyverklaring

Buurtbus Voorne

De Buurtbus Voorne (‘BBV’) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat hoe BBV omgaat met de persoonsgegevens.

BBV respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door BBV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over de uitvoering van de diensten;
 • Het plannen van de medische keuring bij de ARBO Unie;
 • Het organiseren van de Algemene Leden Vergadering (ALV) en sociale activiteiten;
 • Het verstrekken van een cadeaubon bij uw verjaardag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de vrijwilligersovereenkomst voor chauffeursdiensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BBV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Naam partner
 • Rijbewijs nummer, type en geldigheidsduur (het nummer wordt niet opgeslagen)
 • Geldigheidsdatum keuring (volgens richtlijnen vervoersmaatschappij)
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan BBV heeft verstrekt, verstrekt BBV aan de ARBO Unie en aan de vervoersmaatschappij.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt als BBV lid de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door BBV zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, worden deze op  uw verzoek aangepast.
 • Recht op verwijdering: op uw verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.

Als u een beroep op bovenstaande rechten wilt doen, kunt u dit via een email aan de contactpersoon melden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt BBV u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt BBV er samen met u niet uit, dan vindt BBV dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door BBV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de vrijwilligersovereenkomst en daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 5 jaar.
Gebruik van cookies

Op de BBV website wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde  cookies.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze via e-mail richten aan secretaris@buurtbusvoorne.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Wijzigingen

Als dat noodzakelijk blijkt, zal deze Privacyverklaring worden aangepast.